Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

(CIB, Exchange Traded Solutions)

BNP Paribas Groep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en heeft daartoe strikte beginselen ingevoerd voor de gehele Groep.

Voor zover de Europese Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing is, geeft deze Verklaring inzake gegevensbescherming u, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, gedetailleerde informatie met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens door BNP Paribas S.A. (Division CIB Belgium, Listed Product Solutions), adres, Montagne du Parc 3, 1000 Brussel, België (“we”).

Wij zijn als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens in verband met onze activiteiten. Het doel van deze Verklaring inzake gegevensbescherming is u op de hoogte te stellen van welke persoonsgegevens we over u verzamelen, de redenen waarom we deze gegevens gebruiken en delen, hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren, welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS OVER U GEBRUIKEN WE?

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens indien u daar toestemming voor heeft gegeven voor advertenties, d.w.z. een verwerking ten behoeve van de voorbereiding, uitvoering of follow-up van reclameactiviteiten, en met name om marketingdiensten te leveren, zoals de nieuwsbrief, gedrukte artikelen, alsook persoonsgegevens die zijn vereist voor websitefuncties.

We kunnen diverse categorieën persoonsgegevens over u verzamelen, waaronder:

 • identificatiegegevens (zoals naam, geslacht, IP-adres);
 • contactgegevens (zoals correspondentieadres en e-mailadres, telefoonnummer);
 • gegevens met betrekking tot uw gedrag en voorkeuren;
 • gegevens uit uw interacties met ons: onze filialen (contactrapporten), onze websites, onze apps, onze socialemediapagina's, bijeenkomsten, gesprekken, chats, e-mails, vraaggesprekken, telefoongesprekken;

We zullen nooit vragen om gegevens die betrekking hebben op uw ras of etnische afstamming, politieke overtuiging, godsdienst of filosofische opvattingen, lidmaatschap van vakorganisaties, algemene gegevens, gegevens met betrekking tot uw seksuele geaardheid of gegevens die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven (‘gegevens uit het strafregister’) tenzij dat is vereist vanwege een wettelijke verplichting.

De gegevens over u die we gebruiken, kunnen rechtstreeks door u zijn verstrekt of zijn verkregen van dienstverleners teneinde onze gegevensbanken te controleren of te verrijken.

2. WAAROM EN OP WELKE BASIS GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

a. Ten behoeve van ons rechtmatig belang

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten in te zetten en te ontwikkelen, om ons risicobeheer te verbeteren en om onze wettelijke rechten te verdedigen, inclusief het analyseren van uw gedrag en voorkeuren op de diverse kanalen (e-mails of berichten, bezoeken aan onze website, etc.) of verwerking van uw persoonsgegevens voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

b. Om uw keuze te respecteren indien we om uw toestemming vragen voor specifieke verwerking

In sommige gevallen vragen we om uw toestemming om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld:

 • Om uw persoonsgegevens onder andere voor reclamedoeleinden met derden te delen, of we vragen om uw toestemming om uw gegevens te gebruiken voor specifieke reclamedoeleinden.
 • Als we uw gegevens verder moeten verwerken voor doeleinden anders dan die die zijn genoemd in sectie 3, zullen we u daarvan op de hoogte stellen en, indien dat nodig is, om uw toestemming vragen.

3. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Om aan voornoemde doeleinden te verwezenlijken, maar nog altijd in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensuitwisseling, maken we uw persoonsgegevens uitsluitend bekend aan:

 • Dienstverleners die namens ons dienst uitvoeren;
 • Financiële, regelgevende of gerechtelijke instanties, overheidsbureaus of openbare instanties, op verzoek en voor zover de wet dat toestaat.

4. VINDT PROFILERING PLAATS?

We verwerken uw gegevens gedeeltelijk automatisch met het doel om bepaalde persoonlijke aspecten te beoordelen (profilering). Profilering wordt door ons bijvoorbeeld gebruikt opdat we in staat zijn om u doelgericht te informeren over producten en we gebruiken evaluatie-instrumenten om u advies te geven. Dit stelt ons in staat vraaggerichte communicatie en reclame te bieden, waaronder marktonderzoek en opinieonderzoek.

5. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EER

In bepaalde omstandigheden kunnen we uw gegevens doorgeven aan een ander land. In geval van internationale doorgifte vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) naar een niet-EER-land, zullen uw persoonsgegevens, indien de Europese Commissie dit niet-EER-land heeft erkend als een land dat een passend niveau van gegevensbescherming biedt, op basis daarvan worden doorgegeven.

Voor doorgifte aan niet-EER-landen waar het beschermingsniveau niet is aangemerkt als voldoende door de Europese Commissie, zullen we ofwel uitgaan van een afwijking die toepasselijk is op de specifieke situatie (bijv. indien de doorgifte nodig is om onze overeenkomst met u ten uitvoer te leggen, zoals wanneer een internationale betaling plaatsvindt) ofwel door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen implementeren om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Om een kopie van deze veiligheidsvoorzieningen of details over waar deze beschikbaar zijn te verkrijgen, kunt u ons een schriftelijk verzoek sturen zoals uiteengezet in sectie 9.

6. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zo lang dat nodig is en vereist is om voornoemde diensten te kunnen verlenen. Vervolgens zullen we uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij de verdere verwerking daarvan is vereist door wettelijke bepalingen of om bewijs veilig te stellen in het kader van verjaringstermijnen.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

Afhankelijk van de wetgeving inzake gegevensbescherming die op uw situatie van toepassing is, heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien de Europese Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing is, bijvoorbeeld wanneer een entiteit van BNP Paribas binnen de EER uw persoonsgegevens beheert overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op toegang: u kunt informatie verkrijgen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie van deze persoonsgegevens aanvragen.
 • Recht op correctie: als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u vragen of deze persoonsgegevens dienovereenkomstig worden gewijzigd.
 • Recht op verwijdering: u kunt vragen om de verwijdering van uw persoonsgegevens, voor zover de wet dat toestaat.
 • Recht op beperking: u kunt vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die betrekking hebben op uw specifieke situatie. U heeft het absolute recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, wat inclusief profilering met betrekking tot deze direct marketing is.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien dat wettelijk van toepassing is op u, heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens door ons te laten terugsturen naar u of, indien dat technisch haalbaar is, te laten doorsturen naar een derde.

Als u meer informatie wilt ontvangen, of als u de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, stuur dan een brief of e-mail naar het volgende adres: BNP Paribas S.A. , Listed Product Solutions), Montagne du Parc 3, 1000 Brussel, België, warrants.info@bnpparibas.com. Vermeld uw e-mailadres en voeg een scan/kopie van uw identiteitsbewijs toe voor identificatiedoeleinden.

Overeenkomstig toepasselijke regelgeving bent u, naast voornoemde rechten, tevens gerechtigd om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8. HOE KUNT U ZIEN OF ER WIJZIGINGEN ZIJN AANGEBRACHT IN DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING?

In een wereld van technologische vooruitgang moeten we deze Verklaring inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd actualiseren.

We nodigen u uit om de meest recente versie van deze verklaring online te bekijken en we zullen u op de hoogte stellen van alle wezenlijke wijzigingen via onze website of onze overige gebruikelijke communicatiekanalen.

9. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u vragen heeft met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens krachtens deze Verklaring inzake gegevensbescherming, of als u een kopie wilt ontvangen van deze Verklaring inzake gegevensbescherming in uw moedertaal, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via gdpr.desk.cib@bnpparibas.com.

Indien u meer wilt weten over privacy en beveiliging, verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of uw omgang met deze internetsite, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres markets@bnpparibas.com of door een brief te sturen naar:

BNP Paribas Markets
Postbus 10042
1001EA Amsterdam

BNP Paribas behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Terug naar de bovenkant van de pagina