Naar content Naar zoeken Navigatie overslaan

Navigatie

Specifieke waarschuwing voor de producten die op de website worden voorgesteld

De website www.bnpparibasmarkets.be en de producten of diensten die er worden voorgesteld, kunnen het voorwerp uitmaken van restricties ten aanzien van bepaalde personen of landen krachtens de toepasselijke nationale reglementeringen. Bepaalde producten of diensten die op deze website worden voorgesteld, kunnen enkel worden onderschreven in de landen waar de commercialisering en promotie ervan is toegestaan. Het is aan de gebruikers om zich ervan te vergewissen dat ze wettelijk gemachtigd zijn om te beleggen in deze producten. Krachtens de Amerikaanse Wet op de Effecten (United States Securities Act 1933) en haar amendementen mogen de producten op geen enkel ogenblik rechtstreeks noch onrechtstreeks worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan staatsburgers van de Verenigde Staten.

BNP Paribas Arbitrage vestigt uw aandacht op de risico’s die verbonden zijn aan de producten Elke potentiële belegger moet zelf een analyse maken van de juridische, fiscale, boekhoudkundige en reglementaire aspecten van elke verrichting, indien nodig met het advies van zijn gebruikelijke raadgevers, om de voor- en nadelen ervan te kunnen bepalen evenals de geschiktheid ervan ten opzichte van zijn specifieke financiële situatie. BNP Paribas Arbitrage verstrekt geen enkel advies en draagt in dat opzicht geen enkele verantwoordelijkheid.

De producten en diensten die worden voorgesteld op deze website (hierna de “Producten”), zijn bestemd voor ervaren beleggers die over de specifieke kennis beschikken om deze financiële instrumenten te kopen en te verhandelen. Elke verrichting op een financieel instrument houdt risico’s in, onder meer door de schommelingen van de rentevoeten, wisselkoersen, koersen of prijzen van de aandelen of obligaties, beursindexen, prijzen van de onderliggende goederen of waren. In het licht van deze risico’s moeten de beleggers de vereiste kennis en noodzakelijke ervaring hebben om de voordelen en risico’s van een belegging in de Producten te evalueren ten opzichte van hun financiële situatie.

Wegens hun aard kunnen de Producten onderhevig zijn aan grote koersschommelingen, die zich in sommige omstandigheden kunnen vertalen in een gedeeltelijk of volledig verlies van het geïnvesteerde bedrag.

Door de verwerving van de Producten nemen de beleggers een kredietrisico op de betrokken emittent en in voorkomend geval op zijn garantiegever.

BNP Paribas Arbitrage vestigt uw aandacht op de documentatie van de producten

De beleggers moeten de rubriek "Risicofactoren" in het Basisprospectus aandachtig lezen.

De beleggers worden verzocht om vóór elke inschrijving de informatiedragers met betrekking tot de Producten aan te schaffen en aandachtig te lezen en om de beslissing om in de producten te beleggen te overwegen in het licht van de informatie die hierin wordt gegeven.

Voor de producten, die vanaf 5 juni 2014 uitgegeven worden, bestaan uit de informatiedragers (afhankelijk van de uitgegeven producten de volgende documenten: (i) (a) het Basisprospectus genaamd “Secured Note & Warrant Programme” van 5 juni 2014 en goedgekeurd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers, de Franse toezichthouder), (b) het Basisprospectus genaamd “Warrant and Certificate Programme” van 22 augustus 2014 en goedgekeurd door de AFM (Autoriteit Financiële Marketen, de Nederlandse toezichthouder) (ii) Franse Samenvatting van het Basisprospectus, (iii) de Supplementen van het Basisprospectus, (iv) Definitieve Uitgiftevoorwaarden ("Final Terms") en (v) Specifieke Samenvatting van de Uitgifte) zijn beschikbaar op de website van de uitgevende instelling www.bnpparibasmarkets.be en ook gratis verkrijgbaar op eenvoudig verzoek aan Listed Product Solutions, Warandeberg 3, 1000 Brussel, België.

De verkoop van de Producten kan plaatsvinden via een publiek bod in België doordat de AMF een goedkeuringsattest opstuurt naar de Financial Services and Markets Authority, Belgische toezichthouder, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 17 en 18 van de richtlijn 2003, de zogenaamde Prospectusrichtlijn. BNP Paribas Arbitrage vestigt uw aandacht op de inhoud van de informatie die op de website wordt afgekondigd

De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies of een aanbeveling, noch als een verkoop- of onderschrijvingsaanbod, noch als een opgave van de voorwaarden tegen dewelke BNP Paribas Arbitrage zou aanvaarden een verrichting af te sluiten.

De prijzen, voorbeelden, simulaties, analyses of andere cijfergegevens die hierbij worden vermeld, werden te goeder trouw geleverd door BNP Paribas Arbitrage, rekening houdend met onder meer de marktvoorwaarden op het ogenblik dat ze werden uitgevoerd, en historische gegevens die geen enkele voorspelling inhouden voor de toekomstige evolutie van het rendement van de Producten. Ze zijn louter informatief van aard.

De rendementen die werden gerealiseerd in het verleden, worden louter informatief vermeld. Ze zijn geen betrouwbare indicator en houden dus geen voorspelling in voor de toekomstige resultaten noch voor de realisatie van de doelstellingen van de verschillende Producten.

BNP Paribas Arbitrage wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de relevantie, juistheid of opportuniteit van de informatie, die geen enkele contractuele waarde heeft. BNP Paribas Arbitrage of iemand van haar leidinggevenden of werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel dat voortvloeit uit een of ander gebruik van die informatie.

BNP Paribas Arbitrage vestigt de aandacht van de beleggers op het feit dat de fiscale informatie die wordt verspreid op deze website, geenszins een belastingsstelsel aangepast aan de specifieke situatie van de belegger veronderstelt, en door hun gebruikelijke raadgever moet worden bestudeerd.

Wettelijke vermeldingen van de Website

U hebt net verbinding gemaakt met de website www.bnpparibasmarkets.be, uitgegeven door Listed Product Solutions

 • Wettelijke vertegenwoordiger en Directeur van de Publicatie : mijnheer Yann Gérardin;
 • Commercieel contactpersoon: Erik Mauritz, BNP Paribas
 • Hosting : Informatiesystemen van BNP Paribas
 • Concepteur: VI Company Financials BV, Client Sales Web Team BNP Paribas Arbitrage

De uitgever verbindt zich ertoe om alle wetten in verband met de invoering en de activiteit van een website na te leven. Als gebruiker van de website moet u deze bepalingen aandachtig lezen. Door de website te bezoeken aanvaardt u deze bepalingen.

1 – TOEGANG TOT DE WEBSITE :

De toegang tot de website www.bnpparibasmarkets.be is gratis. De kosten die verbonden zijn aan de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienetwerk zijn ten laste van de internetgebruiker, naar gelang van de modaliteiten die zijn vastgelegd door zijn toegangsverstrekkers en telecommunicatieoperatoren.

 • De gebruiker van de website www.bnpparibasmarkets.be erkent dat hij over de vereiste competentie en middelen beschikt om toegang te krijgen tot deze website en om er gebruik van te maken.

 • BNP Paribas Arbitrage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen die buiten haar controle vallen, noch voor schade die eventueel kan worden toegebracht aan de technische omgeving van de gebruiker, met name zijn computers, softwareprogramma’s, en elk ander materiaal dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website en/of de informatie of om er gebruik van te maken.

 • Er wordt op gewezen dat het feit dat men zich toegang verschaft of frauduleus handhaaft in een computersysteem, de werking van een dergelijk systeem belemmert of vervalst, frauduleus gegevens invoert of wijzigt in een computersysteem, delicten vormen die strafrechtelijk kunnen worden bestraft. 2 - INTELLECTUELE EIGENDOM :

 • De volledige inhoud (teksten, beelden, gegevens, grafieken, foto’s, geluidsbanden …) van de website www.bnpparibasmarkets.be valt onder de wet op het auteursrecht, het merkenrecht, en meer algemeen, de intellectuele eigendom.

 • De volledige of gedeeltelijke reproductie of representatie zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, van pagina’s, gegevens en elk ander element dat deel uitmaakt van de website, op gelijk welke drager en volgens gelijk welk procedé, is verboden en vormt een imitatie die wordt bestraft door het Wetboek op de Intellectuele Eigendom.

 • De BNP Paribas N.V.-merken op de website www.bnpparibasmarkets.be zijn merken die gedeponeerd zijn in Frankrijk en internationaal onder verschillende varianten door BNP Paribas N.V., die toestemming heeft gegeven voor het gebruik ervan door zijn filiaal BNP Paribas Arbitrage.

 • Elke volledige of gedeeltelijke reproductie of representatie van deze merken op basis van de elementen van de website zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van BNP Paribas N.V. is dus verboden in de zin van artikel L. 713-2 van het Wetboek op de Intellectuele Eigendom.

 • Evenzo zal elk gebruik van de inhoud van de website voor illegale doeleinden gerechtelijk worden vervolgd ten aanzien van de overtreder(s).

 • Bij uitzonderling zijn bepaalde inhouden (teksten, beelden…) eigendom van hun respectievelijke auteurs.

Fortis Bank is verantwoordelijk voor de promotie van de BNP Paribas Turbo Certificaten in België, Nederland en Luxemburg.

Het merk “TURBO” is een gedeponeerd en beschermd handelsmerk in de Benelux (onder nummer 0768614) dat FORTIS BANK NV exploiteert onder contract. Bijgevolg, terwijl de presentatie van de “BNP Paribas Turbo” producten aangeboden aan beleggers is toegestaan, maakt deze operatie geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten of licenties van het merk TURBO bij de Distributeur.

3 - VERANTWOORDELIJKHEID:

 • BNP Paribas Arbitrage spant zich in om de juistheid en volledigheid van de informatie die wordt verspreid op deze website, te verzekeren en behoudt zich de mogelijkheid voor om, op elk ogenblik en zonder verwittiging, de inhoud of presentatie van deze website te corrigeren en te wijzigen.

 • BNP Paribas Arbitrage kan evenwel niet garanderen dat de informatie volledig is of niet wordt gewijzigd door een derde (inbraak, virus …).

 • BNP Paribas Arbitrage wijst elke rechtstreekse of onrechtstreekse verantwoordelijkheid af met betrekking tot de juistheid, de afwezigheid van vergissingen, het actuele karakter en de beschikbaarheid van de informatie op deze website.

 • BNP Paribas Arbitrage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke beslissing die wordt genomen op basis van informatie op de website, noch voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door derden. Al wie gebruik wenst te maken van een of meer diensten en/of een of meer producten die worden voorgesteld op deze website, wordt verzocht om contact op te nemen met zijn BNP Paribas-agentschap om zich te informeren over de contractuele voorwaarden en tarieven die van toepassing zin op dit (of deze) product(en) en/of deze dienst(en).

 • BNP Paribas Arbitrage wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van vertraging, vergissing of weglating met betrekking tot de inhoud van deze pagina’s, evenals in geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst. In dat opzicht kan de website www.bnpparibasmarkets.be in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van onrechtstreekse schade, ongeacht welke.

 • De toegang tot de producten en diensten die worden voorgesteld op de website, kan het voorwerp uitmaken van restricties ten aanzien van bepaalde personen of in bepaalde landen. Geen enkel van de producten en/of diensten zal worden verstrekt door BNP Paribas Arbitrage aan een persoon, indien de wet van zijn land van herkomst of elk ander land dat op hem betrekking heeft, het verbiedt. Het is echter de taak van elke geïnteresseerde persoon om voorafgaandelijk bij zijn gebruikelijke raadgevers te verifiëren of zijn juridisch en fiscaal statuut hem in staat stelt om producten en/of diensten die worden voorgesteld op de website, te onderschrijven.

Deze website bevat informatie over de producten die worden uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV en gepromoot door BNP Paribas maar ook over de producten die worden uitgegeven door The Royal Bank of Scotland plc (‘RBS plc’) en the Royal Bank of Scotland N.V. (‘RBS N.V.’) en gepromoot door BNP Paribas. In geval van faillissement of gebrek van betaling van BNP Paribas Arbitrage Issuance BV en BNP Paribas (voor de producten uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV), de RBS plc of RBS N.V. (voor de producten uitgegeven door deze entiteiten), lopen beleggers het risico van volledig of gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal.

Het is voorzien dat RBS plc en RBS N.V. vanaf 15 september 2014 geen nieuwe beursproducten zullen uitgeven. Ter vermijding van elke twijfel, zal BNP Paribas de uitgevende instelling van de producten niet worden, die uitgegeven worden door RBS plc en RBS N.V.. Niettemin, neemt BNP Paribas vanaf 15 september 2014 de rol van market maker over RBS plc en RBS N.V. voor de meeste beursproducten, die uitgegeven worden door deze entiteiten. Meer informatie over de uitgevende instelling en de market maker van een specifiek product te vinden op de website: www.bnpparibasmarkets.be.

4 - TECHNISCHE SCHADE :

 • Er wordt op gewezen dat het geheim van briefwisseling niet is gewaarborgd op het internet en dat het de taak is van elke internetgebruiker om alle gepaste maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens en/of softwareprogramma’s te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren.

 • De website www.bnpparibasmarkets.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen die buiten zijn controle vallen en voor schade die eventueel kan worden geleden door de technische omgeving van de gebruiker, met name zijn computers, softwareprogramma’s, netwerkuitrustingen en elk ander materiaal dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst en/of de informatie of om er gebruik van te maken.

5 - HYPERLINKS :

 • De aanmaak van hyperlinks naar de website www.bnpparibasmarkets.be is afhankelijk van een voorafgaande goedkeuring door de uitgever van de website.

 • De aanmaak van hyperlinks naar de website www.bnpparibasmarkets.be moet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande toestemming door de uitgever. BNP Paribas Arbitrage is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarvan de hyperlinks verwijzen naar deze website.

 • Als de gebruiker de hyperlinks naar andere websites vanaf www.bnpparibasmarkets.be activeert, verlaat hij deze website.

 • De website www.bnpparibasmarkets.be wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud en de eventuele schade die wordt aangebracht tijdens het bezoek van de websites waarnaar deze website leidt via hyperlinks.

 • De gebruiker bezoekt de andere websites op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

6 - COOKIES :

 • De gebruiker wordt ervan geïnformeerd dat, wanneer hij de website bezoekt, automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd en tijdelijk worden bewaard in het geheugen of op de harde schijf. Een cookie is een element dat niet dient om de gebruiker te identificeren, maar om informatie in verband met het surfgedrag van de persoon in kwestie op de website te registreren.

 • De gebruikers van de website erkennen dat ze geïnformeerd werden over deze praktijk en staan toe dat de website www.bnpparibasmarkets.be er gebruik van maakt. Zekunnen dat cookie deactiveren via instellingen in hun navigatiesoftware.

7 – PDF-BESTANDEN

Om een PDF-bestand te lezen moet u de laatste Franse versie van het softwareprogramma Acrobat Reader downloaden. Opgelet: downloaden is enkel mogelijk vanaf een andere website dan de website www.bnpparibasmarkets.be. Deze website zal u bij deze gelegenheid voorstellen om een vragenlijst op naam in te vullen. Indien u uw naam en adres niet wenst mee te delen, gaat u meteen naar stap 2 om de software rechtstreeks en gratis te downloaden.

8 - PERSOONSGEGEVENS :

U vindt de Verklaring inzake Gegevensbescherming via deze link.

9 - TOEPASSELIJKE WETGEVING :

 • De inhoud van de website www.bnpparibasmarkets.be is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving in Frankrijk. Elke gebruiker erkent de bevoegdheid van de Franse rechtbanken in verband met de inhoud en het gebruik van de website of de rechtsmiddelen die eruit voortvloeien.
Terug naar de bovenkant van de pagina